11 Ocak 2010 Pazartesi

Beraat Kandili

BERAAT KANDİLİ

{}حم{}والكتاب البين{}انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين{}{}فيها يفرق كل امر حكيم{}امرا من عندنا انا كنا مرسلين{}

“Hamim.”helal ile haram ve şair hükümleri” açıkça bildiren bu kitaba yemin olsun ki, hakikat, biz o Kitabı Mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz ve o Kur’an-ı Kerim’le kafirlerin uğrayacakları azabı haber vericileriz. O gece öyle bir gecedir ki her hikmetli iş nezdimizden sadır olan bir emirle, o gecede ayrılır.” Sure-i duhan.1,2,3,4,5

Muhterem kardeşlerim.

Cenab-ı hakkın kullarına maddi ikramları olduğu gibi manevi ihsanlarıda vardır. Bu ikram ve ihsana eren kimseler, büyük bir mazhariyet ve tecelliyata nail olurlar. Canab-ı hakkın ikram va ihsanları içerisinde beraat kandilinin büyük bir yeri vardır.

Sevgili peygamberimiz(SAV), bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır.

“kim şu beş geceyi ihya ederse cennet o kimseye vacip olur. Bunlar; terviye gecesi(ki zilhiccenin 8. Gecesi kurban arfesinden bir önceki gece), arefe gecesi(ki zilhiccenin 9. gecesi), kurban bayramı gecesi, ramazan bayramı gecesi, şa’banın 15. Gecesi(beraat gecesi)dir.”Başka bir rivayette şöyle buyurulmaktadır.

“kim şu 5 geceyi ihya ederse kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Bunlar; Cuma, beraat, kadir,arefe ve iki bayram geceleridir.”

Bu gecenin fazileti ve ihtiva ettiği büyüklükten bazı hususları ve hasletleri burada kısaca arz etmeye çalışalım.

Beraat kelimesi borçtan, isnat edilen suçtan kurtulmak manalarına gelir. Ayrıca bir kimseye verilen madalya veya nişan veya herhangi bir intiyaz verildiğini bildiren belge, resmi senet manalarına gelmektedir.

Bu mübarek gecenin dört ismi vardır.

</DIV>

1- Leyle-i mübareke: ayeti kerimede de “mübarek bir gece” diye vasf olunan bu gecenin, hayr ve bereketi kendisini ihya edenler için çok fazladır. Çünkü kadir gecesinde olduğu gibi Cenab-ı hakkın cemalinin berekat ve füyüzatı arştan, yeryüzüne kadar bütün zerrelere kadar ulaşır.

2- Leyle-i rahmet: Cenab-ı hakkın rahmeti bu gece coşup taştığı için bu isim verildi.

3- Leyle-i beraat: bu gece müminlere cehennemden kurtulup cennetlik olma beraatı(vesikası) verilir: öyleki bazı büyüklere dünya gözü ile gösterilmiştir.nitekim emevi halifesi Ömer İbn-i abdulaziz bir beraat kandilinde vecd ve huşu içinde ibadetlerini bitirip iltica ederken bir an başını yukarı kaldırdığında ucu semaya kadar ulaşan, yeşil renkli nurdan bir şerit üzerinde şöyle yazdığını gördü.

</DIV>

هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر ابن عبد العزيز

“şu Melik-i aziz olan Allah tarafından kulu Ömer İbn-i Abdulaziz’e verilmiş cehennemden kurtuluş beraatıdır.”ruhulbeyan 8 sh. 403

Bu beraatın, bu geceyi layıkıyla ihya eden her mümine verileceği müjdelenmiştir. Nitekim geçen senelerde bazı kardeşlerimiz, bu geceyi ihya ederken şahit oldukları büyük zuhuratlardan bahsetmişlerdir. Mesela; bir kardeşimiz bu geceye ait 100 rek’at namazı ve dualarını huşu içinde tamamlayıp istirahate çekildiğinde rüyasında Süleyman Hilmi Tunahan hz. İle müşerref olur. Süleyman efendi hz. Kendisine “buyur bu senin beraatındır” diyerek beyaz bir defter verir.(isimleri mahfuzdur. Bunlar görülenler ve anlatılanlar, görülmeyen ve anlatılmayan neler vardır.)

4- Leyle-i sakk: “sak” senet demektir. İnsanlara cehennemden kurtulacaklarına dair senet verileceğinden bu isimlede anılmaktadır.

1- BU GECENİN HUSUSİYETLERİ

Ayet-i Kerimede işaret edildiği üzere bu gecede büyük hasletler, güzellikler vardır. Bu faziletlere sebep olan en mühim amil ise, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirilmesidir. Kur’an-ı Kerim Levh-i mahfuzdan indirilmiş; kadir gecesinde ise Efendimiz(SAV)e inzal olmaya başlanmıştır. O bakımdan kadir gecesi ile bu gece arsında mühim bir münasebet vardır. Bu gecenin diğer hasletlerini maddeler halinde kısaca arz etmeye çalışalım.

</DIV>

فيها يفرق كل امر حكيم

“o gecede bütün hikmetli işler tefrik olunur, ayrılır.”

Hikmetli her iş bu gece ayrılarak vazife sahiplerine tevzi olunur. Levh-i mahfuzda ki ilahi takdirler arasında o sene içinde cereyan edecek hadise ve şuunatın nüshalar halinde yazılmasına bu gecede başlanır ve kadir gecesinde tamamlanır. Erzakla ilgili nüsha, “kime ne kadar, ne şekilde rızık verileceği Mikail(as)a; harp, zelzele ve diğer felaketlerle ilgili nüsha Cebrail (as)a;kulların amel ve ibadetleri ile ilgili nüsha, dünya semasında vazifeli rütbeli İsrafil(as) isminde bir meleğe; öleceklerin listesi ise Azrail (as)a” verilir.

Hatta öyleki; bir kişi çarşıyı pazarda gezer, alış veriş yapar geleceğe ait hesaplar yapar; evini ve çoluk çocuğunun istikbalini düşünür, ona göre planlar hazırlar da, bilmez ki belki de onun ismi o sene öleceklerin defterine yazılmıştır.

2- BU GECEDE YAPILAN İBADETİN FAZİLETİ:

Bu gece yapılacak ibadetler hakkında efendimiz(sav) şöyle buyuruyorlar:

“kim bu gecede 100 rek’at namaz kılarsa; Cenab-ı hakk ona 100 melek gönderir. 30’u o kişiyi cennetle müjdelerler, 30’u ona cehennem azabından teminat verir, otuz’u ise o kişiden dünya afatını bela ve musibetleri def eder, onu ise o şahıstan şeytanın hile ve tuzaklarını def ederler. ruhulbeyanC 8.sh. 403

Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri hz.leri “Bana Rasulullah efendimizin eshabından 30 kişi şe hadis-i şerifi haber verdiler.”

“kim bu gecede şu namazı kılacak olursa Cenab-ı hakk ona 70 defa rahmetiyle nazar eder, her nazarı ilahisinde o kulunu 70 ihtiyacını giderir. Ki, bunun en küçüğü, Allah’ın onu mağfiret buyurmasıdır.” Ruhul Beyan C. 8 Sh. 403-ihya

Salatı hayır denen bu namazı Rasulullah efendimiz (sav) Hz. Ali(kv)ye şöyle tarif buyurmuşlardır.”Ya Ali! Bir kimse şa’ban-ı şerifin 15. Gecesi 100 rek’at namaz kılarsa, her rek’atın da Fatiha-ı şerifden sonra ihlas suresini 10 defa okur; Ya Ali kim bu namazı bu şekilde kılarsa Cenab-ı Allah bu gecede istediği bütün ihtiyaçlarını verir. Ve ona 70 bin melek gönderir. O melekler onun için gelecek seneye kadar günahlarını silerler, sevaplarını yazarlar ve de onun derecelerini yükseltirler. O sene içerisinde ölecek olursa şehit olarak gider.ayrıca Cenab-ı hakk onun için Adn cennetinden 770 bin melek vazifelendilir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği hiçbir kimsenin hatır ve hayalinden geçirmediği güzellikte şehirler, saraylar, bağlar, bahçeler inşa eder.

3- NÜZÜLÜ RAHMET:

Efendimiz(sav)buyuruyorlar ki:

“Cenab-ı hakk Şa’ban-ı şerifin 15. Gecesi rahmetini dünya semasına indirir. Güneşin batmasından doğmasına kadar devam eder.”ruhul beyan C 8 Sh.364

Rasulullah efendimiz(sav) diğer bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki:

“bu gece rahmet kapıları, akşam güneşin batmasından sabaha kadar ümmetim üzerine açılır. Muhakkak Cenabı hakk bu gece beni kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince kullarını cehennemden azd eder.” Mev’ize-i hasene Sh. 975

Bu hususta pek çok Hadis-i şerifler olmakla beraber şu hadis-i şerifi burada almakta fayda mülahaza etmekteyiz.

“şabanın 15. Gecesi olduğu vakit, gecesinde ibadet için kalkınız. Gündüzünde oruç tuttunuz. Zira Allah-u Teala güneşin batışı ile beraber dünya semasına rahmetiyle tecelli eder de şöyle buyurur. “BİR MARİFET DİLEYEN YOK MU ONU BAĞIŞLAYAYIM! BİR RIZIK İSTEYEN YOK MU? İSTESİN DE VEREYİM” bu davet, tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.”

4- MARİFETİN HUSULU:

Efendimiz(sav)buyuruyorlar ki “ muhakkak Cenab-ı hakk, bu gecede bütün Müslümanları mağrifet eder. Ancak, kahinler gelecekten haber veren sihirbazlar, Müslümanlara kin ve buğz eden, bid’at ehli kimseler, ısrarla şarap içmeye devam edenler, anne ve babasına eziyet edenler, zinaya devam edenler müstesna, bunlar bu büyük rahmet ve mağrifetten istifade edemezler.”

5- ŞEFEAT’İN TAMAMININ VERİLMESİ:

Bu gece peygamber efendimiz(sav)e şefeat salahiyetinin tamamı verildi. Şöyle ki: efendimiz(as) Şa’ban ayının 13. Gecesi ümmetine şefeat edebilmek için Allah’a niyazda bulundu. Kendisine, ümmetinin üçte birine şefeat etme salahiyeti verildi. Ümmetine son derece düşkün bulunan Rasulullah(sav) daha fazla kişiye şefeat edebilme arzusuyla yanıp tutuşmaktaydı. 14. Geceyi de ibadet ve iltica ile geçirdi, kendisine ümmetinin 3 te ikisinin şefeati verildi, efendimiz bununlada yetinmedi 15. Geceyi de ibadet ve iltica ile geçirdi. Bunun üzerine ümmetinin tamamına şefeat izni verildi.

6- ZEMZEM SUYU ZİYADELEŞİR:

Bu gecenin bereketiyle zemzem suyu ziyadeleşir. Bunun gibi hakikat ehlinini letaifinde feyzi ilahinin ziyadeleşmesine de işaret vardır. Onun için, kalben uyanık olmak lazımdır.

7- KIBLENİN DEĞİŞMESİ:

Hicretin 2. Yılı Rasulü Ekrem (sav) şa’banı şerifin 15. Günü Beni Seleme kabilesinin yurduna varmıştı. Onların mescidinde öğle namazının farzını kıldırırken kıblenin değiştireilmesi ile ilgili şu Ayet-i kerime geldi.

قد نري تقلب وجهك في السماء فلنو لينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث

“yüzünü göğe doğru çevirip vahiy beklediğini görüyoruz. Şimdi seni herhalükarda razı olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Namazda yüzünü artık mescidi haram tarafına kabeye doğru çevir.” İlh sürei bakara 144

Peygamber efendimiz namazda bu emri elince derhal “Kabe”ye döndü, cemaatda ona uyarak ayaklarını sürüyerek Haremi şerife kıbleye yöneldiler.

“bu hadise iki fıkhi meseleye kaynak teşkil etmektedir. 1 herhangi bir kimse kıble yerine yanlış bir yöne dönse namaz kılarken kıbleyi bilen birisi tarafından kendisine doğrusu söylense, namazını bozmadan yönünü düzeltir ve namazına devam eder, 2 cemaate yetişmek için koşan musalli rekatın geçmesinden endişe ederse bulunduğu yerde imama uyar her rekatta iki safı geçmemek kaydı ile ayaklarını sürüyerek safa katılır.

BUGECENİN İHYASI

Faziletine sınır olmayan bu gecenin ihyasına önceden hazırlanmalı, efendimiz(sav) uyarak 13. Ve 14. Gece ve gündüzlerinden başlanmalıdır. Aynı zamanda “eyyamı biyz” olduğu için şa’banın 13,14,15. Günleri mutlaka oruçlu olunmalıdır. Bu şekilde hem şa’banı şerifin ortasından 3 günü yani “eyya-ı biyz” ı oruçlu geçirmenin faziletine nail oluruz. Hemde beraat kandilini oruçla karşılamış ve daha mühimi kandilin gündüzünde de oruç tutmuş oluruz.

13 ve 14. Gecelerden itibaren tesbih namazı, teheccüd namazı gibi namazları kılarak bu geceye hazırlanmakta büyük faydalar vardır. Bu geceye girmeden önce şahsi işlerimizi ibadete mani olmayacak şekilde ayarlamalıyız. Bu geceye dinç bir şekilde girerek kendimizi sadece ibadete vermeliyiz. Bilhassa tarif edilen 100 rekatlı namazı kılmaya çalışmalıyız. 100 e tamamlayamasak bile 2 rekatten başlayarak kılabildiğimize kadar gayret etmeliyiz. Her rekatte (100) ihlas-ı şerif okumak suretiyle 10 rekatte kılınabilir.(ihlasların arasında besmele okunmaz)

Namazdan sonra; “ Allah-u tealanın “hu” ismi şerifinin ebcet hesabına göre adedi olan 11 şey, Rasulullah efendimizn ismi olan “taha” nın ebcet hesabıyla adedi olan 14” kere okunur.

1- İstiğfarı şerif:14 kere

2- Salavatı şerif:14 kere

3- Fatiha i şerif(besmele ile):14 kere

4- Ayetül kürsi(besmele ile):14 kere

5- Tevbe suresinin son iki ayeti olan “ legad ca e küm” (besmele ile):14 kere

6- 14 kere “Yasin, Yasin…” dedikten sonra bir Yasin-i şerif. Yasin-i şerifte 7 zahiri, 7 batıni, mübin vardır. Böylece oda 14 olur.

7- İhlas-ı şerif(besmele ile): 14 kere

8- Felak suresi(besmele ile): 14 kere

9- Nas suresi(besmele ile):14 kere

10- “subhanellahi velhamdulillahi vela ilahe illallahü vallahü Ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”: 14 kere

11- Salavatı şerife(salatı münciye okumak efdaldir):14 kere okunur. Bundan sonra dua edilir.

Bu gece dua ve ilticaya ağırlık vermeli; kendimize, aile fertlemize çoluk çocuğumuza bütün Müslüman kardeşlerimize dua etmeliyiz. Hususiyle hizmetlerimizin devamı için dua etmeyi unutmamalıyız.

اللهم صلي علي روح مهمد في الارواح وصلي علي جسد مهمد في الاجسماد وصلي علي قبر مهمد في القبور

Mevzumuzu bir Hadis-i şerif meali ile bitirmek istiyoruz.

“beraat gecesini ganimet ve fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Şa’banın 15. Gecesidir. Kadir gecesi çok büyük çok ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece çok ibadet yepınız. Yoksa kıyamet günü pişman olursunuz.”

</DIV>

اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذبك منك

Manası: ya rabbi.. gadabından rızana, cezandan afvına, senden sana sığınırım.

“ bu duayı efendimiz(sav) beraat gecesinde secdede iltica halinde çokça okumuştur.”
Bookmark and Share

0 yorum:

Yorum Gönder